Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


Úvod

Odeslaná objednávka prostřednictvím e-shopu je návrhem kupní smlouvy, ale není pro obě strany závazná. Objednávka bude dokončena teprve po telefonickém odsouhlasení obou stran. Po odsouhlasení se stává objednávka Kupní smlouvou uzavřená mezi prodávajícím - Zdeněk Kratochvíl, U Studánky 11,Třebíč, IČ:14680114, DIČ:CZ7208104552 a kupujícím, který své osobní údaje vyplní při zadávání objednávky.

V případě zaregistrovaného zákazníka stačí jako objednávka - kupní smlouva pouze odeslaná objednávka bez zpětného ověření kontaktů.

Výběr a objednávka zboží

 1. Zákazník si vybírá zboží z nabídky našeho internetového obchodu samostatně a dle svého přání.Po ukončení výběru odešle objednávku k dalšímu zpracování.
 2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.
 3. Sazba DPH se řídí dle sazebníku DPH.
 4. Snížená sazba DPH je poskytnuta v případě dodávky zboží včetně montáže.
 5. Základní sazba DPH je poskytnuta na veškeré zboží uvedené v našem e-shopu.
 6. Veškeré ceny zde uvedené jsou platné pouze při objednání prostřednictvím internetového obchodu.
 7. Objednávka může být rozdělena do několika zásilek s ohledem na rozměry a dostupnost zboží.Doprava a skládání zboží

 1. Zboží v naprosté většině dopravuje prodávající vlastními, nebo najatými vozidly nebo přepravní službou.
 2. Skládání zboží většinou zajišťuje prodávající svými prostředky.
 3. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky. Pouze pokud se obě strany dohodnou na jiném místu doručení zboží, platí místo dohodnuté.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a to písemně.
 5. Ke každé zásilce bude přiložen dodací list nebo daňový doklad - faktura. Prodávající je plátcem DPH.

Montáž střešních oken

1. Při objednávce dodávky střešních oken včetně montáže střešních oken zahrnuje cena montáže střešních oken základní montáž do taškové krytiny.

a. Taškovou krytinou se rozumí tašky betonové , keramické větších formátů.

b. Tašková krytina maloformátová (bobrovka), Eternit(šablony),  Alukrit  apod.jsou s příplatkem za složitost montáže 650,-Kč/1 ks okna.

c. Tabulový eternit,hotová plechová střešní krytina typu Planja, Ranila apod - 1000,-Kč/1ks okna

d. Montáž střešních oken do nadkrokevní izolace se provádí s příplatkem 1500,-Kč/1ks okna.


Specializované montáže se řeší individuálně dle složitosti montáže.Montáž střešního okna zahrnuje demontáž střešní krytiny, úpravu paropropustné folie , usazení střešního okna, provedení límce z paropropustné folie, osazení oplechování dle střešní krytiny, úprava střešní krytiny dořezáním.

Montáž střešního okna do již hotového podhledu, nadkrokevní izolace a jinak složitější montáže je nutné konzultovat s prodejce.Cena bude specifikována dle dohody.


Ceny v eschopu (vzdáleném obchodu)

1 .Ceny uvedené na našich stránkách (eschopu) se řídí platnými ceníky Výrobců střešních oken - VELUX,ROTO

2.Cena pro zákazníka se vypočítává z ceny bez DPH v ceníku výrobce. Cena je snížena o poskytnutou slevu a slouží jako cena bez DPH. Sazba DPH je určena dle informací od koncového zákazníka.

V případě mylných informací bude zákazníkovi doúčtována skutečná sazba DPH.

3. V případě špatně uvedených základních cen na našich stránkách řídí se cena dle platného ceníku výrobce.(VELUX-VELUX;ROTO-ROTO;KUBESO-KUBESO)

4. Pokud se vyskytne chyba v cenách  v našem eschopu a jsou rozdílné ceny , základní cena se řídí platnými ceníky od výrobců.

(Omlouváme se za případné rozdíly,chyby v základních cenách).

5. Zákazník má právo odstoupit od objednávky zboží pokud dojde k chybě výpočtu ceny z důvodu špatně uvedených cen na našem eschopu.

6.Zákazníkovi nevzniká žádný právní nárok na zboží za mylně uvedenou cenu (nesouhlasí cena v eschopu s cenou v platném ceníku výrobce).

7.Konečná cena musí být potvrzena ze strany  dodavatele. 

Převzetí zboží

 1. Při přebírání zboží od přepravce, si pečlivě zkontrolujte dodané zboží, pokud je zboží poškozené zboží, zaznamenejte tuto skutečnost do dodacího listu a informujte prodávajícího, nebo v případě vážného poškození, zásilku nepřebírejte.
 2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží, ale pouze pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
 3. Kupující může objednané zboží, po dohodě s prodávajícím na naší prodejně v Třebíči. V tomto případě zachová prodávající prodejní cenu výrobků.

Jak postupovat když je přijaté zboží poškozené

 1. Při přebírání zboží od přepravce si pečlivě zkontrolujte dodané zboží, poškozenou zásilku nepřebírejte.
 2. V případě, že jste již zásilku převzali, obal není poničen, ale zboží jeví známky mechanického poškození, doporučujeme co nejrychleji kontaktovat linku přepravce, který vám zboží přivezl. Nebo nás kontaktujte z důvodů dohody o řešení tohoto problému.Pokud možno poškození vyfotografujte pro nebo jinak zaznamenejte.
 3. Na pozdější nahlášení poškození nebude brán zřetel a výměna či vrácení zboží po uplynutí této doby již nebude možná.


Jak postupovat, když zboží přišlo nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

 1. Kupující je povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce zápisem do dodacího listu.Následně musí neprodleně informovat prodávajícího.


Reklamace dodávky zboží

 1. V případě zjištěných závad se kupující zavazuje prodávajícího neprodleně informovat nejdéle do 2 dnů od převzetí zboží e-mailem na adresu:info@nejenstresnoknacz. nebo písemným oznámením - faxem nebo poštou (s uvedením popisu závady a popis jejího vzniku, uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz).
 2. Vady, které mohly být zjištěny později při užívání zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.
 3. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně.
 4. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.
 5. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí prodávající posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 15 dnů od převzetí předmětu plnění.
 6. Prodávající je oprávněn předat řešení reklamace zástupci výrobce a ten následně provede odstranění reklamace.


Neoprávněná reklamace

 1. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu, opravu .a pod.).


Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat na adresu kupujícího.
 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen, v případě požadavku doručení zboží na dodací adresu, uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží.


Bezpečnost a ochrana informací

 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
 3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz. (Bezpečnost a ochrana informací).

Nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.


Platební podmínky

 1. Platba za dodané objednané zboží může být uskutečněna: na fakturu, pokud má kupující uzavřenou smlouvu o vzájemné spolupráci pro prodej na fakturu je dohodnut oběma stranami nebo v hotovosti - na prodejně v Třebíči nebo v hotovosti - při převzetí dodávky nebo předem převodem na účet
 2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem nebo dodacím listem.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní- dle Zákona o cenách.


Záruka

 1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.
 2. Záruční doba se řídí přednostně podmínkami jednotlivých výrobců. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 3. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
 4. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
 5. Minimální záruční doba je 24 měsíců na doplňky ke střešním oknům.


Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s § 53, odst. 7 Obč.Z. má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnění následujících podmínek:
 • Zboží musí být vráceno nepoškozené a v původním obalu
 • Odstoupením od smlouvy nesmí být řešen konkurenční boj mezi prodejci. V opačném případě vzniká nárok prodávajícího na uhrazení prokazatelné škody.
 • Při vrácení zboží mohou být naúčtovny odběrateli nezbytně nutné náklady vzniklé dodavateli s vrácením zboží. Jedná se převážně o zboží které bylo specificky upraveno nebo vybráno dle vzorníku barev jako zboží na objednávku(jedná se o rolety a žaluzie, sítě do oken).


Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1. 6. 2011

Střešní okna


Stínící technika


Doplňky střešních oken


Bazarové zboží
Kvalita střešních oken KSO

Kvalita střešních oken jako hodnota -  KSO

Kvalitou střešních oken seřídíme při výběru střešních oken

Koronavirové prázdniny

Jsme tu pro vás
Stránka:

Potřebujete radu? Jsme tu pro Vás!

Zdeněk Kratochvíl
Zdeněk Kratochvíl t. 603 783 059
volejte 8 - 17
Články

Kvalita střešních oken KSO

Kvalita střešních oken jako hodnota -  KSO

Kvalitou střešních oken seřídíme při výběru střešních oken

Více

Koronavirové prázdniny

Jsme tu pro vás

Více
Full servis našeho obchodu
nejenstresniokna.cz > Obchodní podmínky

Distributor:

Zdeněk Kratochvíl
U Studánky 11
67401 Třebíč

tel/fax: +420 568  826  216
mobil:  +420  603  783  059
e-mail: info@nejenstresniokna.cz